Vienošanās par Dabaszinību projekta realizāciju

11/12/2009

01.06.2009.

29.05.2009. noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Auces pilsētas domi par ES struktūrfondu finansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) realizēšanu. Projekta rezultātā 4 mācību kabineti (matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas) tiks renovēti, aprīkoti ar jaunām mēbelēm un apgādāti ar informāciju tehnoloģu iekārtām un moderniem mācību līdzekļiem.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru