Lietpratība: definējumi

    Lietpratība (kompetence) - definē kā indivīda spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās (https://www.siic.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/siic/Kolektiva_monografija/1-nodala-Macisanas_Lietpratibai.pdf, 23.lpp.)      
    Zināšanas ir informācijas kopums, kas veido kāda jautājuma, priekšmeta, problēmas utt. aprakstu un atbilst kādam saprašanas līmenim par to. Saistībā ar datiem un informāciju, zināšanas ir šīs piramīdas virsotnē (https://lv.wikipedia.org/wiki/Zināšanas). 
 
    Prasmes skaidrotas Profesiju klasifikatorā kā personas spēja veikt darba uzdevumus, ieskaitot arī spēju apgūt, attīstīt un paplašināt zināšanas un zināt, kā paveikt uzdevumus un atrisināt problēmas. (https://viaa.gov.lv/library/files/original/Softskills_valmiera.pdf
 
    Skill (prasmes)- a skill is the ability to perform an action with determined results often within a given amount of time, energy, or both. (https://en.wikipedia.org/wiki/Skill) jeb latviski - prasme ir spēja veikt darbību ar noteiktiem rezultātiem noteiktā laikā ar paredzētajiem resursiem. 
 
    Diferencēšana mācību darbā (BRITISH COUNCIL, Siam Williams, prent. LV) - https://ej.uz/diferenceta
“Apmācības diferencēšana nozīmē ‘pārkārtot’ to, kas notiek klasē, lai skolēniem būtu dažādas iespējas apstrādāt iegūto informāciju, izprast idejas, kā arī spēt izpaust apgūto. Citiem vārdiem sakot, diferencēta klase nodrošina atšķirīgus veidus, kā iegūt saturu, apstrādāt vai izprast idejas, un izstrādāt produktus.” 
 
Diferenciācija, individualizācija un personalizācija, R.Ozols, IKVD - https://ej.uz/xsh5.
 
---