Skolotāji brīvdienās mācās!

10/22/2019

     Pirmdien, 21.oktobrī skolotājiem 2 grupās notika nodarbības par portāla uzdevumi.lv lietošanu, bet no 22.10. - 24.10. skolotājiem ir mācības kursos "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.
     Programma plaša, jo projekta mērķis ir: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

   Programmas mērķis. 
Uzlabot pedagogu spējas saprast, kas provocē un ietekmē skolēnu uzvedību mācību laikā, identificēt, kāda informācija par skolēna uzvedību un ar to saistīto situāciju klasē ir jāapkopo, interpretēt iegūto informāciju un mērķtiecīgi īstenot tādas pedagoģiskās darbības izglītības iestādē, kas sekmētu katra bērna iekļaušanu klases darbībā.

Programmas uzdevumi. 
1. Attīstīt pedagogu prasmi saprast, kādi faktori rada skolēnu uzvedību, kas traucē mācīšanos klasē; apkopot un analizēt informāciju par situāciju klasē, un sadarboties ar pārējiem skolotājiem skolā, lai veidotu stratēģijas, kas nodrošina iekļaujošu klases vidi;
2. Uzlabot pedagogu zināšanas un izpratni par uzvedības teorijām un praksi, skolēnu elastīgumu, izturību (resilience-ang.) un pedagoģisko attiecību  veidošanas kompetencēm.

Plānotie rezultāti. 
Pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence:
iegūta sapratne par komunikāciju un citiem kritiskiem elementiem, kas veicina sadarbību;
iegūta sapratne par skolēnu uzvedības teorijām, to izmantošanu skolā tā, lai skolotāji spētu rūpēties par katra skolēna attīstību, nodrošinot atbilstīgu atbalstu;
iegūta pieredze par to, kā  pedagogs var novērst nevēlamo uzvedību savā klasē, pielietojot pieejas, kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem un kas ietver arī atsevišķu skolotāju viedokļus;
iegūta pieredze, kā apkopot un analizēt informāciju par situācijām, kurās skolēna uzvedība traucē mācīšanos klasē, un kā sagatavot uzvedības atbalsta plānus.
iegūta sapratne par skolēnu elastīgumu, emocionālo noturīgumu un izturību (resilience) un pedagogu kompetencēm, kas tos veicina.

----

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru